Algemene voorwaarden

Definities

 1. Diplas : Diplas, gevestigd De Hooge Krocht 33, 2201 TP, Noordwijk, onder KvK nr: 27369864
 2. Client : Degene met wie Diplas een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen : Diplas en de client samen.
 4. Dienstverlening : Behandeling en/of revalidatietraject

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten of producten en adviezen door of namens Diplas
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Diplas hanteert zijn in euro’s en zijn inclusief btw .
 2. Alle prijzen die Diplas hanteert voor haar producten of diensten, die op de website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Diplas te allen tijde wijzigen
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Diplas vastgesteld op grond van de verrichte dienst
 4. Indien partijen voor een dienstverlening door Diplas een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 5. Diplas heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Diplas prijsaanpassingen meedelen aan de client.
 7. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Diplas op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de client niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Diplas gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de client in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de client in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Diplas.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoedingen voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de client niet tijdig betaalt, mag Diplas zijn verplichtingen opschorten totdat de client aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de client zijn de vorderingen van Diplas op de client onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de client zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Diplas, dan is hij/zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Diplas te betalen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Diplas voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Diplas heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de client dat Diplas tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst
 4. Indien de client er niet voor heeft gezorgd dat Diplas tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de client.
 5. De client zorgt dat hij/zij ten alle tijden in het bezit is van een handdoek en ten behoeve van de dienstverlening gekleed is in sportkleding.

Informatieverstrekking door de client

 1. De client stelt alle informatie, die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de dienstverlening.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Diplas en de client betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Een client heeft het recht een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan t allen tijde op te zeggen.

Vrijwaring

 1. De client vrijwaart Diplas tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Diplas geleverde producten en/of diensten.

Aansprakelijkheid Diplas

 1. Diplas is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de client lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Diplas aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Diplas is nooit aansprakelijk oor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Diplas aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het ) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de client op schadevergoeding van Diplas vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Diplas in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de client niet aan Diplas kan worden toegerekend in een van de wil van Diplas onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de client geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Diplas kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: overheidsmaatregelen, onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer-, en telecomstoringen, computervirussen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Diplas 1 of meer verplichtingen naar de client niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Diplas er weer kan voldoen.
 4. Diplas is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Diplas is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Diplas zoveel mogelijk vooraf met de client bespreken.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Diplas bij het opstellen van de voorwaarden op dat put voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Diplas is gevestigd / praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te neen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld 30 december 2021.